ANBI

De naam

Stichting Ixta Noa

Contactgegevens

Parkstraat 32
6828 JC Arnhem
+31 88 498 26 62
www.ixtanoa.nl
info@ixtanoa.nl

RSIN nummer

8168.34.325

Bestuurslid

Directeur-Bestuurder de heer G.F.M. de Roos

Raad van Toezicht

De heer D.Dekker (voorzitter)
Mevrouw I. ter Haar
De heer B. Drost
De heer K. van Kasteren

Het beleid

Ixta Noa: ‘ik sta nieuw’. Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen met een psychische onbalans.

Wij leveren een bijdrage aan de psychische gezondheid en herstel bij mensen. We doen dit door een omgeving te creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen wij mensen bij hun herstel.

Ixta Noa is overtuigd van de waarde van ‘halen, brengen en doorgeven’. We willen daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander. Met ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om anderen te inspireren tot verandering. Zo zijn onze medewerkers en vrijwilligers vroeger onze cliënten/deelnemers geweest en zetten ze nu hun ervaring in om anderen te helpen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Ixta Noa is conform de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg zoals deze is opgesteld door NVZD en NVTZ.

Doelstelling

Ixta Noa wil bijdragen aan positieve gezondheid en herstel bij mensen. Wij begeleiden mensen intensief in het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Uitgangspunt is dat wat de deelnemer zelf kan bijdragen: wat is de eigen kracht, hoe kan die worden versterkt en hoe kan het sociale systeem rondom de deelnemer worden geactiveerd? Het doel van Ixta Noa is dat mensen met psychische problemen door ervaringen te delen gemotiveerd raken om zichzelf te veranderen door het hervatten van de eigen regie op hun leven, zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Financiële verantwoording

Om in te kunnen spelen op de transitie AWBZ naar WMO is Ixta Noa in 2015 gestart met de omslag naar een meer decentrale en flexibele structuur. De financiële consequenties van deze omslag werkten ook door in 2016, waardoor Ixta Noa in 2016 nog een ingecalculeerd verlies heeft geleden. Ixta Noa heeft in 2016 een omzet gerealiseerd van €1.160.623 en een verlies van €29.438.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Ixta Noa is actief binnen haar eigen Praktijkhuizen, in samenwerking met partners, online en op gebied van opleiding & training. In 2016 heeft Ixta Noa de volgende diensten uitgevoerd.

Praktijkhuizen

De Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Zutphen zijn in 2016 52 weken geopend geweest. In totaal waren dit circa 13.500 openingsuren. Tijdens de openingsuren heeft Ixta Noa ruim 2.200 activiteiten georganiseerd. Dat zijn circa 440 activiteiten per Praktijkhuis per jaar.

Alle deelnemers, zowel cliënten en vrijwilligers, krijgen bij Ixta Noa intensieve, individuele begeleiding. Dit gebeurt aan de hand van begeleidingsplannen die samen met de deelnemers worden opgesteld.

De Praktijkhuizen hebben naast de vrije inloop ook zelfhulp- en nazorggroepen. In deze groepen worden deelnemers meer thematisch en met stappenplannen begeleid. In 2016 is Ixta Noa 44 groepen gestart. Elke groep heeft een cyclus van 8 weken.

Om een cliënt of zijn/haar omgeving even op adem te laten komen, staat er in enkele Praktijkhuizen een bed klaar. Met deze respijtvoorziening kan escalatie richting (crisis)zorg voorkomen worden. Overdag neemt iemand dan deel aan het programma in het Praktijkhuis om te werken aan het hervinden van stabiliteit. Enkele mensen kunnen een korte tijd (enkele nachten) verblijven in het Praktijkhuis.

Samenwerking met partners

Ixta Noa werkt o.a. samen met gemeenten, GGZ, verslavingszorg, wijkteams en scholen.

Ixta Noa werkt samen met GGZ- en verslavingszorginstellingen om te ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze inzet vindt plaats binnen en rondom de behandeling, zoals het bezoeken van cliënten, het geven van psycho-educatie en ondersteuning in de praktijk. In totaal heeft Ixta Noa ruim 1.400 uur ervaringsdeskundigheid ingezet binnen de GGZ.

Daarnaast is Ixta Noa in 2016 gestart met samenwerkingen met wijkteams. Ervaringsdeskundigen zijn beschikbaar om samen met wijkteams mensen te helpen in hun eigen leefomgeving. De wijkteams informeren daarnaast de mensen uit de wijk over de dienstverlening van Ixta Noa, zodat zij ook op deze manier geholpen kunnen worden.

Ixta Noa heeft in het kader van preventie en psycho-educatie ruim 100 gastlessen en voorlichting op scholen verzorgd. Onder meer over de gevolgen van eetstoornissen, stemmingsstoornissen, verslavingen, pesten, angststoornissen en dwangstoornissen.

Online

Ixta Noa biedt met Zelfhulp Online deelnemers de mogelijkheid om online contact te hebben met ervaringsdeskundigen. Door middel van begeleidingsplannen worden deelnemers online ondersteund bij hun herstel.

Opleiding en training

Ixta Noa geeft training en intervisie aan cliënten, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van mogelijkheden om door je eigen ervaring te delen anderen te inspireren tot verandering.

Deelnemers starten met een meewerkperiode van 10 dagdelen. Wanneer hij/zij klaar is om de stap naar ervaringsdeskundige te maken, volgt de deelnemer de basistraining. Daarna kan de deelnemer zich specialiseren en verdiepingstrainingen volgen. In 2016 heeft Ixta Noa 100 deelnemers getraind voor de basistraining, 113 voor de specialisatietraining en 66 mensen de verdiepende training.

Ixta Centraal

Ixta Centraal ondersteunt en leidt de organisatie zodat we van het ‘waarom’ in Ixta Noa van visie via passie naar resultaat komen. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. Alle medewerkers die in dienst zijn rapporteren aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder, organisatie-ondersteuner, kwaliteitsfunctionaris en medewerker financiële administratie richten zich op ondersteuning van de vestigingen. Ixta Noa is sinds 2015 meer decentraal en flexibel georganiseerd. In basis wordt alles binnen de vestiging geregeld. De kernorganisatie zorgt voor ondersteuning op het gebied van strategie, kwaliteit, financiën, aanvragen en verantwoording, ICT, HRM en communicatie/PR.

Vrijwilligers

Binnen Ixta Noa zijn 189 vrijwilligers actief betrokken. Vrijwilligerswerk bevordert het eigen herstel en tegelijkertijd worden andere deelnemers door deze vrijwilligers begeleid en zo ondersteund bij hun herstel. Ixta Noa vindt het belangrijk dat er binnen vrijwilligerswerk ruimte is voor terugval en time-out. Wij leven met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan.


 

Ixta Noa Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 – Ixta Noa Werkt
Die bevestiging kregen we in 2017 opnieuw. De lijn die we in 2016 hadden ingezet, hebben we in 2017 gevolgd. Wel steviger aangezet en we hebben er meer kleur aan gegeven…
Jaarverslag 2017…
Jaarverslag 2016 – Ixta Noa Beweegt
Ixta Noa heeft in 2016 echt meters gemaakt. We hebben met elkaar de visie en werkwijze van Ixta Noa herijkt. Het Praktijkhuis is een herstelcentrum met als expertise ervaringsdeskundigheid…
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015 – Ixta Noa Beweegt
Ixta Noa maakt bewust op een onbevangen en eigenzinnige manier. Door herkennen en erkennen. Door ervaringen te delen. Vanuit onze ervaring helpen wij mensen hun balans terug te vinden
Jaarverslag 2015…