ANBI

De naam
Stichting Ixta Noa

Contactgegevens
Parkstraat 31
6828 JC Arnhem
+31 88 498 26 62
www.ixtanoa.nl
info@ixtanoa.nl

RSIN nummer
8168.34.325

Bestuurslid
Directeur-Bestuurder de heer G.F.M. de Roos

Raad van Toezicht
De heer A.A.N. Van Walstijn (voorzitter)
Mevrouw I.C. ter Haar
De heer B. Drost
Mevrouw S.U.M. Terpstra
De heer K.J.M. Jacobs
De heer D.W. Colon

Het beleid
Ixta Noa: ‘ik sta nieuw’. Ixta Noa is een landelijke organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met psychische problematiek.

Wij leveren een bijdrage aan psychische gezondheid en herstel. We doen dit door een omgeving te creëren waarin mensen in staat zijn om elkaar te inspireren tot eigen verandering. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook last van hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen wij anderen bij hun herstel.
Ixta Noa is overtuigd van de waarde van ‘halen, brengen en doorgeven’. We willen daarom ook anderen leren hoe zij er kunnen zijn voor de ander. Met ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise om te inspireren tot verandering. Zo zijn onze medewerkers en vrijwilligers vroeger onze cliënten/deelnemers geweest en zetten ze nu hun ervaring in om anderen te helpen.
Iedere Ixta Noa vestiging werkt vanuit een decentrale en flexibele structuur. De vestiging speelt in op de regionale en gemeentelijke omstandigheden. Dat kleurt het karakter van onze dienstverlening. De vestigingen worden ondersteund door een kleine kernorganisatie. De kernorganisatie faciliteert bij het realiseren van de diverse doelstellingen. Hier worden de strategie en koers van de organisatie bepaald en bewaakt, het kwaliteits-, financieel- en het personeelsmanagement uitgevoerd en worden de strategische relaties onderhouden. Om deze kern zit een flexibele schil van professionals die op basis van specifieke kennis worden ingezet. De flexibele schil ondersteunt zowel de kernorganisatie als de vestigingen. In het kader van haar kwaliteitsbeleid werkt Ixta Noa met vakgroepen. Doel van een vakgroep is om een specifiek aandachtsgebied vanuit verschillende perspectieven/functies te benaderen, eventuele verbeteringen voor te stellen en de geaccordeerde werkwijzen te verankeren.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Stichting Ixta Noa is conform de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg zoals deze is opgesteld door NVZD en NVTZ.

Doelstelling
Ixta Noa wil bijdragen aan positieve gezondheid en herstel. Wij begeleiden mensen intensief in het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Uitgangspunt is dát wat de deelnemer zelf kan bijdragen: wat is de eigen kracht, hoe kan die worden versterkt en hoe kan het sociale systeem rondom de deelnemer worden geactiveerd? Het doel van Ixta Noa is dat mensen met psychische problemen door ervaringen te delen gemotiveerd raken om zichzelf te veranderen en de eigen regie op hun leven hervatten, zodat zij op een volwaardige manier kunnen meedoen in de samenleving.

Financiële verantwoording
Ixta Noa wordt voor 90% gefinancierd vanuit de WMO en voor 10% uit overige inkomsten.
Ixta Noa is een stichting en wordt bestuurd volgens het directie/RvT model. Ixta Noa is op 22 december 2011 ontstaan uit de samenvoeging van de Stichtingen ZieZo (1996) en Eventus (2009) en TEN (2009). Ixta Noa is een erkende zorginstelling, HKZ-gecertificeerd en erkend leerbedrijf.
In de betrouwbaarheid van financiële verslaglegging laten we ons ondersteunen door Flynth Audit B.V. Accountants. Voor actuele cijfers verwijzen we u graag naar ons jaarverslag.

Activiteiten
Ixta Noa biedt de volgende diensten aan:

  • Het Ixta Noa Praktijkhuis is een inloophuis/dagactiveringshuis voor en door mensen met een psychische onbalans. Onze Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen en Zutphen zijn 52 weken per jaar geopend. In het Praktijkhuis kunnen mensen terecht om in contact te komen met andere mensen met een psychische stoornis of -onbalans. Met ervaringsdeskundigen zorgen we in het Praktijkhuis en in de nabijgelegen inloopvoorzieningen voor een open en veilige sfeer, waar je kan delen en (h)erkenning zult vinden. Alle deelnemers, zowel cliënten als vrijwilligers, krijgen bij Ixta Noa intensieve, individuele begeleiding. Dit gebeurt aan de hand van begeleidingsplannen die samen met de deelnemers worden opgesteld.
  • Ixta Noa heeft voor cliënten verschillende zelfhulp- en nazorggroepen. In de zelfhulpgroepen werken cliënten aan inzicht in hun psychische stoornis en gedrag onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. De nazorggroepen bieden steun voor de periode na een therapie of zelfhulpgroep
  • Als herstelcentrum biedt het Praktijkhuis cursussen, workshops en opleidingen aan. De onderliggende filosofie is gebaseerd op het idee dat herstel een persoonlijk proces van ontdekken is en dat voorzieningen zouden moeten ondersteunen in dit proces.
  • Om een cliënt of zijn/haar omgeving even op adem te laten komen, staat er een bed klaar in het Praktijkhuis, het Respijt. Momenteel heeft Ixta Noa een respijtvoorziening in Nijmegen, Groningen en Zutphen. Met deze respijtvoorzieningen kan escalatie richting inzet van intensievere (crisis)zorg voorkomen worden.
  • Ixta Noa biedt met Zelfhulp Online de mogelijkheid om online contact te hebben met ervaringsdeskundigen. Hiermee kunnen ook mensen die niet naar een van onze locaties kunnen komen, worden begeleid bij hun herstel.
  • We organiseren samen met Twomorrow een traject gericht op arbeidsintegratie met behulp van een groep en (IPS) individuele begeleidingstrajecten.
  • Ixta Noa geeft training en intervisie aan cliënten, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van mogelijkheden om door je eigen ervaring te delen anderen te inspireren tot verandering.
  • Ixta Noa werkt samen met gemeenten, GGZ, verslavingszorg, huisartsen en POH-GGZ, wijkteams en scholen om te ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid. Deze inzet vindt veelal plaats binnen en rondom de behandeling, zoals het bezoeken van cliënten, het geven van psycho-educatie en ondersteuning in de praktijk.

Vrijwilligers
Binnen Ixta Noa zijn zo’n 250 vrijwilligers actief betrokken. Werken als vrijwilliger bevordert het eigen herstel. Tegelijkertijd worden deelnemers door deze vrijwilligers begeleid en zo ondersteund bij hun herstel. Ixta Noa vindt het belangrijk dat er binnen het werken als vrijwilliger ruimte is voor terugval en time-out. Wij leven dan ook met de overtuiging dat het er niet om gaat hoe je valt, maar om hoe je weer op kunt staan.


IXTA NOA JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2020 – inclusief jaarrekening

In 2020 bestond Ixta Noa 25 jaar. De plannen om dit te vieren hebben we vooralsnog uit moeten stellen. 25 Jaar Ixta Noa: we zijn dankbaar en trots op alle mensen die samen met ons een organisatie hebben gebouwd, waarbij, vanaf het allereerste begin tot aan de schaal waarop we dat vandaag de dag doen, het mensen die moeten dealen met kwetsbaarheid lukt om elkaar te inspireren tot het doorbreken van zorgafhankelijkheid en elkaar te ondersteunen bij herstel en meedoen…

Download hier het jaarverslag →

Jaarverslag 2019 – inclusief jaarrekening

Ixta Noa en de waarde die wij toevoegen worden steeds meer extern gezien. Wij zijn landelijk actief betrokken bij de ontwikkeling, inzet en professionalisering op het vlak van ervaringsdeskundigheid…

Download hier het jaarverslag →

Jaarverslag 2018 – inclusief jaarrekening

Het jaar 2018 stond in het teken van ‘versterken’. Onze mensen hebben van binnenuit weet van herstel. Vanuit die ervaring inspireren we deelnemers en vrijwilligers tot verandering…

Download hier het jaarverslag →

Jaarverslag 2017 – inclusief jaarrekening

Ixta Noa Werkt. Die bevestiging kregen we in 2017 opnieuw. De lijn die we in 2016 hadden ingezet, hebben we in 2017 gevolgd. Wel steviger aangezet en we hebben er meer kleur aan gegeven…

Download hier het jaarverslag →