Ixta Noa zoekt drie nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht

Organisatie
Ixta Noa is een professionele zorgorganisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Bij Ixta Noa werken op dit moment 25 medewerkers, en ongeveer 200 vrijwilligers vanuit 6 hoofdvestigingen, voornamelijk in Noord en Oost Nederland.

Ixta Noa verandert jezelf
“Wij leveren een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel. We doen dit door een veilige omgeving te creëren waarin mensen elkaar inspireren tot verandering. Wij begeleiden mensen in het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Wat is je eigen kracht en hoe kan die worden versterkt? Hierin helpt de ervaring van onze vrijwilligers en medewerkers om aansluiting te maken. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is en wat helpt om stappen te ondernemen na een periode van psychische onbalans of met een (blijvende) psychische kwetsbaarheid.”

Ixta Noa ik sta nieuw
“Laagdrempelig is ons motto. Ixta Noa heeft praktijkhuizen en ontmoetingslocaties in diverse steden. Je kunt hier altijd binnen lopen voor een kop koffie of thee, om kennis te maken en te kijken of het wat voor je is. In enkele praktijkhuizen bieden we ook kortdurende logeerplekken. Onze inzet van ervaringsdeskundigen is belangrijk. Daarom bieden wij regelmatig opleidingen om te leren werken als ervaringsdeskundige vrijwilliger. Maar het delen van ervaringen stopt niet bij een praktijkhuis, bij een voorlichting of bij een zelfhulpgroep. We werken ook samen in sociale wijkteams, verzorgen gastlessen op scholen waar onze ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen. Binnen GGZ-organisaties steunen wij cliënten met onze ervaringen en natuurlijk begeleiden wij ook online! “

Ixta Noa wil met haar visie en deskundigheid in spelen op de huidige trends en behoeften in de maatschappij, door:

 • Versterken van de vestigingen en vergroting van hun zelfsturing
 • Lokaal te participeren in netwerken en samenwerkingsverbanden
 • De centrale organisatie te laten functioneren als een kern-organisatie met de focus op cultuurspecifieke en continue werkzaamheden

Wij zoeken vanwege het beëindigen van de zittingstermijnen

Drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht (RvT)

 

De volgende kwalificaties gelden voor alle leden:

 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Ixta Noa stellen. Bij voorkeur algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, alsmede het vermogen in teamverband op te treden.
 • Voldoende beschikbaarheid .
 • Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Ixta Noa in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk.
 • Elk lid van de RvT blijft zich verdiepen in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en die binnen en rond Stichting Ixta Noa in het bijzonder.

Gevraagde specifieke profielen

Profiel Financiën en control

 • Heeft kennis van en ervaring met vraagstukken rond financiering, financiële continuïteit en fiscale aspecten van de organisatie.
 • Heeft kennis van en ervaring met een bedrijfsmatige, zakelijke en ondernemende wijze van aansturing van organisaties.
 • Heeft kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de organisatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van financiering van zorg en gemeentelijke subsidies.
 • Is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s.
 • Heeft kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing en control (risicomanagement).
 • Heeft kennis van de regels voor (financiële) verslaglegging.

Profiel Zorg en maatschappelijke ondersteuning

 • Heeft kennnis van en ervaring met gemeentelijk beleid op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning, en de trends en ontwikkelingen op dit beleidsterrein..
 • Heeft kennis van en inzicht i in ontwikkelingen op het gebied van de zorg en ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • Kent en erkent daarbinnen de waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid en kent de ontwikkelingen op dit terrein.

Profiel Bestuurlijk en governance

 • Heeft kennis van en ervaring met bestuur en bestuurlijke vraagstukken in de zorg.
 • Heeft ruime kennis van en ervaring met toezichthouden, governance en de rolvastheid als het gaat om de toezichtsrol, de werkgeversrol en de klankbordrol.
 • Heeft kennis van en ervaring met het vervullen van de werkgeversrol in maatschappelijke organisaties, waaronder WNT.
 • Heeft kennis van en inzicht in de combinatie van zorg, maatschappelijke ontwikkelingen en gemeentelijke beleidsbeïnvloeding.

Wij willen minimaal één nieuw RvT-lid selecteren die, na een inwerkperiode, de rol van voorzitter op zich zou kunnen en willen nemen.

Daarnaast zouden wij graag als collectief in de RvT de volgende compenties (mag als aanvulling op één van de profielen zijn) stevig vertegenwoordigd willen zien:

 • Kennis van en ervaring met gemeentelijke besluitvorming en subsidies
 • Juridische kennis
 • Bekend met de dynamiek in vrijwilligersorganisaties
 • Bekend met innovatie in de zorg

Aanstelling vindt plaats door de huidige RvT, na een adviesgesprek met Ixta MEE (Cliënten vertegenwoordiging van Ixta Noa).

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Ixta Noa. Er is sprake van een passende vergoeding.

Tot slot: Ixta Noa gelooft in de kracht van het werken met eigen ervaring. Kandidaten die aan een van de profielen voldoen en zelf ook ervaringsdeskundig zijn, worden met nadruk gevraagd te solliciteren.

Informatie
Meer informatie over Ixta Noa is te vinden op onze website: www.ixtanoa.nl.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangen wij graag tot 23 september a.s. uw curriculum vitae en motivatiebrief met daarin vermeld welke deskundigheid u meebrengt. U kunt dit sturen aan: tilleke@ixtanoa.nl.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 17 oktober. De tweede gespreksronde zal plaatsvinden op 9 november. Het adviesgesprek met Ixta MEE zal plaatsvinden op 12 november.

Voor vragen kunt u terecht bij directeur-bestuurder Gerard de Roos: gerard@ixtanoa.nl, of de voorzitter van de RvT, Dirk Dekker : dirkdekker@wielinq.nl.

 

 

 

Reacties