Ixta Noa heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. 

Naam
Stichting Ixta Noa
Parkstraat 31
6828 JC Arnhem
Telefoon: +31 88 498 26 62
Email: info@ixtanoa.nl
Website: www.ixtanoa.nl

Bestuurslid
Directeur-Bestuurder de heer G.F.M. de Roos

RSIN nummer
8168.34.325

Raad van Toezicht

 • De heer A.A.N. Van Walstijn (voorzitter)
 • Mevrouw S.U.M. Terpstra
 • De heer K.J.M. Jacobs
 • De heer D.W. Colon

Het beleid

Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische kwetsbaarheid. Ixta Noa betekent ‘Ik sta nieuw’ en heeft als motto ‘Ixta Noa verandert jezelf’. Naam en motto zijn een metafoor voor wat we willen bereiken. Bij Ixta Noa werken mensen die zelf een psychisch ontwrichtende periode in hun leven doorgemaakt hebben. Hun ervaring met het herstel hiervan zetten zij in om anderen bij hun herstel te helpen. Wij zien mensen die bij ons komen niet als een cliënt met een zorgvraag, maar als een burger die van betekenis is voor zijn of haar omgeving. De werkwijze is gericht op het creëren van een context waarin iedereen ertoe doet, iedereen meedoet en iedereen een bijdrage levert aan zingeving en herstel.  

Ixta Noa is overtuigd van de waarde van ‘halen, brengen en doorgeven’. Met ervaringsdeskundigheid als kwaliteit en expertise zijn onze medewerkers en vrijwilligers vroeger vaak onze deelnemers geweest. 

Ixta Noa werkt vanuit een decentrale en flexibele structuur. Iedere locatie speelt in op de regionale en gemeentelijke omstandigheden. Dat kleurt het karakter van onze dienstverlening. De locaties worden ondersteund door een kleine kernorganisatie. De kernorganisatie faciliteert bij het realiseren van de diverse doelstellingen. Hier worden de strategie en koers van de organisatie bepaald en bewaakt, het kwaliteits-, financieel- en het personeelsmanagement uitgevoerd en worden de strategische relaties onderhouden. Om deze kern zit een flexibele schil van professionals die op basis van specifieke kennis worden ingezet. De flexibele schil ondersteunt zowel de kernorganisatie als de locaties. In het kader van haar kwaliteitsbeleid werkt Ixta Noa met vakgroepen. Doel van een vakgroep is om een specifiek aandachtsgebied vanuit verschillende perspectieven/functies te benaderen, eventuele verbeteringen voor te stellen en de geaccordeerde werkwijzen te verankeren. 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Stichting Ixta Noa is conform de Beloningscode voor bestuurders in de Zorg zoals deze is opgesteld door NVZD en NVTZ.

Doelstelling

Ixta Noa wil bijdragen aan positieve gezondheid en herstel. Wij begeleiden mensen intensief in het ontdekken en gebruik gaan maken van hun eigen mogelijkheden. Uitgangspunt is dát wat de deelnemer zelf kan bijdragen: wat is de eigen kracht, hoe kan die worden versterkt en hoe kan het sociale systeem rondom de deelnemer worden geactiveerd? Het doel van Ixta Noa is dat mensen met psychische problemen door ervaringen te delen gemotiveerd raken om zichzelf te veranderen en de eigen regie op hun leven hervatten, zodat zij op een volwaardige manier kunnen meedoen in de samenleving. 

Vrijwilligers

Binnen Ixta Noa zijn zo’n 250 vrijwilligers actief betrokken. Werken als vrijwilliger bevordert het eigen herstel. Tegelijkertijd worden deelnemers door deze vrijwilligers begeleid en zo ondersteund bij hun herstel. Ixta Noa vindt het belangrijk dat er binnen het werken als vrijwilliger ruimte is voor terugval en time-out. Wij leven dan ook met de overtuiging dat het er niet om gaat dat je valt, maar om hoe je weer op kunt staan. 

Financiële verantwoording

Ixta Noa wordt voor 85% gefinancierd vanuit de WMO en voor 15% uit overige inkomsten. Ixta Noa is een stichting en wordt bestuurd volgens het directie/RvT model. Ixta Noa is op 22 december 2011 ontstaan uit de samenvoeging van de Stichtingen ZieZo (1996) en Eventus (2009) en TEN (2009). Ixta Noa is HKZ-gecertificeerd en erkend leerbedrijf. In de betrouwbaarheid van financiële verslaglegging laten we ons ondersteunen door Flynth Audit B.V. Accountants. Voor actuele cijfers verwijzen we u graag naar ons jaarverslag. 

Activiteiten

Ixta Noa biedt de volgende diensten aan:

 • Het Ixta Noa Praktijkhuis is een herstelcentrum voor en door mensen met een psychische onbalans. Onze Praktijkhuizen in Enschede, Groningen, Westerkwartier, Leeuwarden, Harderwijk, Nijmegen en Zutphen zijn 52 weken per jaar geopend. Naast de Praktijkhuizen biedt Ixta Noa ook verschillende regionale kleinschalige inloopvoorzieningen. In onze voorzieningen kunnen mensen terecht om in contact te komen met andere mensen met een psychische kwetsbaarheid of -onbalans. Met ervaringsdeskundigen zorgen we in onze voorzieningen voor een open en veilige sfeer, waar je kan delen en (h)erkenning zult vinden. Alle deelnemers, zowel cliënten als vrijwilligers, krijgen bij Ixta Noa intensieve, individuele begeleiding. Dit gebeurt aan de hand van begeleidingsplannen die samen met de deelnemers worden opgesteld.
 • Ixta Noa heeft voor deelnemers verschillende groepen. In deze groepen werken deelnemers aan inzicht in hun psychische kwetsbaarheid en gedrag onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. De groepen zijn gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel. 
 • Ixta Noa biedt diverse herstelgerichte cursussen, workshops en opleidingen aan.
 • Om een deelnemer of zijn/haar omgeving even op adem te laten komen, staat er een bed klaar in het Praktijkhuis, het Respijt. Momenteel heeft Ixta Noa een respijtvoorziening in Nijmegen, Groningen en Zutphen. Met deze respijtvoorzieningen kan escalatie richting inzet van intensievere (crisis)zorg voorkomen worden.
 • Ixta Noa biedt met Zelfhulp Online de mogelijkheid om online contact te hebben met ervaringsdeskundigen. Hiermee kunnen ook mensen die niet naar een van onze locaties kunnen komen, worden begeleid bij hun herstel.
 • Wij organiseren samen met Twomorrow een traject gericht op arbeidsintegratie met behulp van een groep en (IPS) individuele begeleidingstrajecten.
 • Ixta Noa beschikt over een eigen ervaringsdeskundigen opleiding. We bieden opleiding, training en intervisie aan deelnemers, beginnende en ervaren ervaringsdeskundigen. Doel hiervan is versterken van eigen kracht en herstel en het aanleren van mogelijkheden om door je eigen ervaring te delen anderen te inspireren tot verandering.
 • Ixta Noa werkt samen met gemeenten, GGZ, verslavingszorg, huisartsen en POH-GGZ, wijkteams en scholen om te ondersteunen vanuit ervaringsdeskundigheid.  

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaar 2022 was voor ons een ‘overgangsjaar’, in positieve zin van het woord. De coronaperiode was voor velen zwaar, met een andere dynamiek gepaard gaande soms met gevoelens van…  
In 2021 mocht Ixta Noa uit handen van koningin Máxima de Grote Appel van Oranje ontvangen. De winst van het Appeltje van Oranje betekent voor Ixta Noa en alle bij ons betrokken mensen een…
In 2020 bestond Ixta Noa 25 jaar. De plannen om dit te vieren hebben we vooralsnog uit moeten stellen. 25 Jaar Ixta Noa: we zijn dankbaar en trots op alle mensen die samen met ons een…
Ixta Noa en de waarde die wij toevoegen worden steeds meer extern gezien. Wij zijn landelijk actief betrokken bij de ontwikkeling, inzet en professionalisering op het vlak van ervaringsdeskundigheid…
De vernieuwingen die Ixta Noa de afgelopen jaren heeft ingezet, blijken te werken. Daarom zijn we in 2018 verder gegaan met het verstevigen en verankeren van deze vernieuwingen. Betere ondersteuning aan…
Vanwege de toename van onze werkzaamheden hebben we in 2017 ons team uitgebreid. We zijn er trots op dat vrijwilligers zijn doorgegroeid en nu medewerker zijn bij Ixta Noa. Afgelopen jaar was er ook meer ruimte…

Heb je niet gevonden wat je zocht? Neem gerust contact met ons op.